O obci....
Samospráva....
Obecný úrad....
Zverejňovanie....
Spoločný obecný úrad....
Verejné obstarávanie....
Dátové centrum obcí a miest
Voľby....
Školy a vzdelávanie
Rímsko-katolícka cirkev
Zdravotníctvo
Služby
Šport....
Spoločenská rubrika....
Náučné chodníky....
Cyklotrasy....
Orgány štátnej správy
Urbárske spoločenstvo Bzovík
Užitočné telefónne čísla
Užitočné linky
Cestovný poriadok
Fotogaléria
Spravodajstvo
Náhodná fotografia
side_bottom

side_bottom

Štatistika


TOPlist
side_bottom

Počet zobrazení článku:          tlačiť článok

Zoznam VZN

Rok 2017
1/2017 VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bzovík
2/2017 VZN o umiestňovaní informačných, reklamných a propagačných zariadení na území obce Bzovík
3/2017 VZN o dani z nehnuteľnosti
4/2017 VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Rok 2016
1/2016 VZN o o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva na území obce Bzovík a CVČ pôsobiacich mimo obce Bzovík v roku 2016
2/2016 VZN o zásadách hospodárenia s majetkom obce Bzovík
3/2016 VZN o podmienkach poskytovania príspevku na sociálne služby a stravovanie dôchodcov v obci Bzovík
3-1/2016 Dodatok k VZN obce Bzovík č.3/2016 o podmienkach poskytovania príspevku na sociálne služby a stravovanie dôchodcov v obci Bzovík
4/2016 VZN o dani z nehnuteľnosti
5/2016 VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
6/2016 VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach ktorých zriaďovateľom je Obec BZOVÍK.
7/2016 VZN o o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva na území obce Bzovík a CVČ pôsobiacich mimo obce Bzovík v roku 2017

Rok 2015
1/2015 VZN, ktorým sa určuje školský obvod pre obec Bzovík
2/2015 VZN, ktorým sa stanovujú Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami a rozpočtové pravidlá Obce Bzovík
3/2015 VZN o zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v obci Bzovík
4/2015 VZN o poskytovaní dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce Bzovík
5/2015 VZN o dani z nehnuteľnosti
6/2015 VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7/2015 VZN o číslovaní stavieb
8/2015 VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

Rok 2014
1/2014 VZN o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2015
2/2014 VZN o miestnych daniach
3/2014 VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
4/2014 VZN o odpadoch a poplatkoch za znečistenie ovzdušia
6/2014 VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach ktorých zriaďovateľom je Obec BZOVÍK.
6-1/2014 VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach ktorých zriaďovateľom je Obec BZOVÍK.
7/2014 VZN o verejnej kanalizácii a odpadových vodách
8/2014 VZN o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou

Rok 2013
1/2013 VZN o miestnych daniach
2/2013 VZN o miestnej dani z nehnuteľností
3/2013 VZN o odpadoch a poplatkoch za znečistenie ovzdušia
4/2013 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
5/2013 VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach ktorých zriaďovateľom je Obec BZOVÍK
6/2013 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2014
7/2013 VZN o verejnej kanalizácii a odpadových vodách
8/2013 VZN o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou

Rok 2012
1/2012 VZN o podmienkach prideľovania nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov
2/2012 VZN o miestnych daniach
3/2012 VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti
4/2012 VZN o odpadoch a poplatkoch za znečistenie ovzdušia
5/2012 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6/2012 VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec BZOVÍK
7/2012 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2013
7-1/2012 Dodatok VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2013
8/2012 VZN o verejnej kanalizácii a odpadových vodách

Rok 2011
1/2011 VZN o dani z nehnuteľnosti
2/2011 VZN o miestnych daniach
3/2011 VZN o odpadoch
3-1/2011 VZN o odpadoch - dodatok
4/2011 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
5/2011 VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec BZOVÍK
6/2011 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2012

side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom