O obci....
Samospráva....
Obecný úrad....
Zverejňovanie....
Spoločný obecný úrad....
Verejné obstarávanie....
Dátové centrum obcí a miest
Voľby....
Školy a vzdelávanie
Rímsko-katolícka cirkev
Zdravotníctvo
Služby
Šport....
Spoločenská rubrika....
Náučné chodníky....
Cyklotrasy....
Orgány štátnej správy
Urbárske spoločenstvo Bzovík
Užitočné telefónne čísla
Užitočné linky
Cestovný poriadok
Fotogaléria
Spravodajstvo
Náhodná fotografia
side_bottom

side_bottom

Štatistika


TOPlist
side_bottom

Počet zobrazení článku:          tlačiť článok

VZN číslo 1/2013


Všeobecne záväzné nariadenie obce Bzovík

č. 1/2013

o miestnych daniach

Obec Bzovík, Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 29 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia Obce Bzovík č.1 /2013

§ 1

Úvodné ustanovenie

Základné náležitosti o miestnych daniach sú ustanovené v § 22 až 29 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

§ 2

Základné ustanovenie

Obec Bzovík ako správca dane (ďalej len „správca dane“) týmto VZN zavádza s účinnosťou od 1.1.2014 miestne dane:

1) daň za psa

2) daň za verejné priestranstvo

3) daň za ubytovanie

4) daň za predajné automaty

5) daň za nevýherné hracie prístroje

Článok 1

Daň za psa

§ 3

Predmet úpravy VZN

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani za psa podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 29 zákona č. 582/2004 Z.z. správcom dane.

§ 4

Sadzba dane

Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok nasledovne:

a) 5,00 EUR za psa chovaného v rodinnom dome

b) 5,00 EUR za psa chovaného vo viacbytovom dome

c) 33,00 EUR za psa chovaného v objektoch a na pozemkoch firiem, organizácií

d) 3,30 EUR za psa chovaného v rodinnom dome mimo obce - lazy

§ 5

Oslobodenie od dane

Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane za psa v celom rozsahu u daňovníkov – fyzických osôb v prípade:

a) ak daňovníkom je nevidomá osoba

b) ak daňovníkom je osamelo žijúci dôchodca vo veku nad 65 rokov

1. Ak daňovník vlastní alebo drží viac psov, je od dane oslobodený iba za jedného psa. Uvedené neplatí v prípade psa (psov) so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

2. Oslobodenie od dane musí daňovník preukázať do 30 dní od vzniku nároku na oslobodenie od dane.

3. Oslobodenie od dane zanikne okamžite ak pominie a zanikne dôvod, pre ktorý sa uplatnilo a povolilo oslobodenie.

Článok 2

Daň za užívanie verejného priestranstva

§ 6

Predmet úpravy VZN

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani za užívanie verejného priestranstva podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 36 zákona č. 582/2004 Z.z. správcom dane.

§ 7

Vymedzenie predmetu dane

1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.

2. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce, a to:

a) cesty, miestne komunikácie, chodníky, parkoviská

b) záhrady, trávnaté plochy, plochy verejnej zelene, športoviská, detské ihriská

§ 8

Sadzby dane

1. Správca dane stanovuje nasledovnú sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne:

a) 8,00 EUR umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb (počas konania obecných trhov a jarmokov)

b) 1,00 EUR umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb ( umiestnenie predajných stánkov v obci)

c) 3,30  EUR umiestnenie predajného zariadenia - ambulantný predaj

za užívanie verejného priestranstva na skládku, umiestnenie ostatných stavebných a iných zariadení:

1) 0,20 EUR pre tuhé palivá a stavebný materiál (po uplynutí piateho dňa odo dňa umiestnenia skládky)

2) 0,10 EUR trvalé parkovanie vozidla

3) 16,60 EUR umiestnenie betónovej, drevenej, plechovej prenosnej garáže alebo skladu na materiál do 25 m2

4) 33,20 EUR umiestnenie betónovej, drevenej, plechovej prenosnej garáže alebo skladu na materiál nad 25 m2

za užívanie verejného priestranstva:

1) 0,20  EUR na umiestnenie reklamných, propagačných a informačných stojanov

2) 10,00 EUR na umiestnenie kolotočov, lunaparkov, iných atrakcií a príslušenstva

3) 6,70 EUR na umiestnenie cirkusu (za oplotené verejné priestranstvo)

§ 9

Náležitosti oznamovacej povinnosti

1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

2. V oznámení daňovník uvedie:

a) fyzická osoba - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu

b) právnická osoba - názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo

c) údaje rozhodujúce na určenie dane - účel, miesto, obdobie a veľkosť záberu užívania verejného priestranstva.

§ 10

Oslobodenie od dane

Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené fyzické a právnické osoby, ktoré užívajú verejné priestranstvo na:

a) akcie, z ktorých je výťažok v celom rozsahu určený na charitatívne alebo verejno-prospešné účely

b) kultúrne, športové, cirkevné, environmentálne akcie usporiadané bez vyberania vstupného

c) za umiestnenie zariadenia ekologického charakteru na zber separovaného odpadu a druhotných surovín (kontajnery a pod.) a za umiestnenie zberných nádob na komunálny odpad

Článok 3

Daň za ubytovanie

§ 11

Predmet úpravy VZN

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani za ubytovanie podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 43 zákona č. 582/2004 Z. z. správcom dane.

§ 12

Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti platiteľa dane

1. Platiteľ dane za ubytovanie, ktorým je prevádzkovateľ zariadenia, ktoré poskytuje odplatné prechodné ubytovanie, je povinný podať správcovi dane písomne oznámenie o začatí a skončení prevádzkovania tohto zariadenia, resp. zmeny už ohlásených údajov v lehote do 15 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali.

2. Platiteľ dane poskytujúci odplatné prechodné ubytovanie v súkromí je povinný v rámci oznamovacej povinnosti uviesť:

a) meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nemá trvalý pobyt na území SR,

b) zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle osobitného predpisu, adresu a názov ubytovacieho zariadenia a celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia.

3. Platiteľ dane - právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ je povinný v rámci oznamovacej povinnosti uviesť:

a) obchodné meno, IČO, sídlo, resp. miesto podnikania a kontaktné údaje,

b) údaje o štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na doručovanie písomnosti v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a kontaktné údaje,

c) zaradenie ubytovacieho zariadenia v zmysle osobitného predpisu, adresu a názov ubytovacieho zariadenia a celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia.

§ 13

Sadzba dane

Správca dane určuje sadzbu dane 0,40 EUR na osobu a prenocovanie.

§ 14

Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie pre účely dane

1. Platiteľ dane je povinný viesť samostatne za každé ubytovacie zariadenie na území obce evidenciu ubytovaných osôb v písomnej alebo elektronickej forme. Pre potreby kontroly dane za ubytovanie musí evidencia obsahovať mená a priezviská všetkých ubytovaných osôb s adresami ich trvalého pobytu, vrátene údajov o dátumoch prenocovania (deň príchodu a deň odchodu).

2. Platiteľ dane je povinný na výzvu správcu dane bez zbytočného odkladu predložiť pre účely kontroly evidenciu podľa ods. 1/ tohto paragrafu.

§ 15

Náležitosti potvrdenia o zaplatení dane

Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi, t.j. osobe, ktorá sa ubytuje v ubytovacom zariadení doklad o zaplatení dane za ubytovanie, v ktorom vyznačí nasledovné údaje:

a) sadzbu dane na osobu v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia

b) počet prenocovaní

c) počet osôb, ktoré prenocovali

d) dátum od kedy do kedy bolo prechodné ubytovanie poskytnuté

e) výšku dane.

§ 16

Spôsob a lehota odvodu dane

1. Platiteľ dane je povinný do 15 dní po ukončení mesiaca predložiť správcovi dane písomné oznámenie k dani za ubytovanie o počte ubytovaných osôb za predchádzajúci mesiac, za každé ubytovacie zariadenie na území obce samostatne.

2. Náležitosti oznámenia podľa ods. 1/ stanoví správca dane.

3. Daň za ubytovanie sa platí mesačne a je splatná bez vyrubenia do 15 dní od ukončenia mesiaca za predchádzajúci mesiac.

4. Daň za ubytovanie je možné uhradiť bezhotovostným prevodom, alebo hotovostným vkladom na účet správcu dane v peňažnom ústave alebo hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží platiteľ v písomnej forme od správcu dane.

Článok 4

Daň za predajné automaty

§ 17

Predmet úpravy VZN

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani za predajné automaty podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 51 zákona č. 582/2004 Z.z. správcom dane.

§ 18

Sadzba dane

Správca dane určuje sadzbu dane:

a) 16,60 EUR za jeden predajný automat a kalendárny rok, s najviac 10-imi druhmi tovaru,

b.) 33,20 EUR za jeden predajný automat a kalendárny rok, s viac ako 10-imi druhmi tovaru,

§ 19

Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie predajných automatov

1. Daňovník je povinný označiť každý predajný automat na viditeľnom mieste štítkom, kde musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto podnikania, IČO, dátum začatia prevádzkovania predajného automatu a výrobné číslo.

2. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane predložiť inventárny zoznam evidencie predajných automatov.

Článok 5

Daň za nevýherné hracie automaty

§ 20

Predmet úpravy VZN

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani za nevýherné hracie prístroje podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 59 zákona č. 582/2004 Z. z. správcom dane.

§ 21

Sadzba dane

Správca dane určuje sadzbu dane 33,20 EUR za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

§ 22

Spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane a spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov

1. Daňovník je povinný viesť preukaznú písomnú (alebo elektronickú) evidenciu nevýherných hracích prístrojov v rozsahu údajov:

a) výrobné číslo prístroja

b) dátum začatia prevádzkovania prístroja

c) označenie prevádzky a miesta, kde je prístroj umiestnený

d) identifikačné údaje prevádzkovateľa (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, štatutárny zástupca, prevádzkovateľ)

2. Daňovník je povinný na výzvu správcu dane bezodkladne predložiť inventárny zoznam evidencie nevýherných hracích prístrojov.

3. Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj na viditeľnom mieste štítkom, kde musí byť uvedené obchodné meno prevádzkovateľa, sídlo resp. miesto podnikania, IČO, dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja a výrobné číslo.

§ 23

Zrušovacie ustanovenie

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bzovík č.2/2012

§ 24

Záverečné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 12.12.2013 uznesením č. 99/2013 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2014

Schválené: 12.12.2013

Vyvesené: 13.12.2013

 

Emília Kohútová
starostka obce


side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom