O obci....
Samospráva....
Obecný úrad....
Zverejňovanie....
Spoločný obecný úrad....
Verejné obstarávanie....
Dátové centrum obcí a miest
Voľby....
Školy a vzdelávanie
Rímsko-katolícka cirkev
Zdravotníctvo
Služby
Šport....
Spoločenská rubrika....
Náučné chodníky....
Cyklotrasy....
Orgány štátnej správy
Urbárske spoločenstvo Bzovík
Užitočné telefónne čísla
Užitočné linky
Cestovný poriadok
Fotogaléria
Spravodajstvo
Náhodná fotografia
side_bottom

side_bottom

Štatistika


TOPlist
side_bottom

Počet zobrazení článku:          tlačiť článok

VZN číslo 2/2013


V š e o b e c n e   z á v ä z n é  n a r i a d e n i e  o b c e  
 B Z O V Í k  č. 2/2013  
o d a n i  z   n e h n u t e ľ n o s t í   na kalendárny rok 2014
     Obec Bzovík    v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4 ,5 a 6, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods.  2 a 3, § 16 ods.  2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4  a 7, § 98,  98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5        zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e


§ 1
 Základné  ustanovenie   1. Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  z a v á d z a  s účinnosťou od
1. januára 2014  d a ň  z  n e h n u t e ľ n o s t í.
Daň z nehnuteľností tvorí:
a)  daň z pozemkov
b)  daň zo stavieb
c)  daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

   2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Bzovík v zdaňovacom období roku 2014.

 


D A Ň   Z   P O Z E M K O V

§  2
 Základ dane     Správca dane ustanovuje na území obce Bzovík hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za
a) ornú pôdu  0,3096 € /m2,
b) trvalé trávnaté porasty  0,0783 € /m2 ,
c) záhrady 1,85 € / m2
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,   rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky    využívané vodné plochy  0,16 €/m2 ,
e) zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy 1,85 € / m2
f) stavebné pozemky  18,58 € /m2 .


§ 3
Sadzba dane


   (1) Správca dane určuje pre  pozemky na území obce Bzovík ročnú sadzbu dane z pozemkov:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty  0,25 %,
b) záhrady 0,25 %,
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,25 %,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,  rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,25%,
e) stavebné pozemky 0,25%.

         (2) Správca dane určuje na pozemky, na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu alebo na ktorých sa nachádza zariadenie  na výrobu elektriny zo slnečnej energie ročnú sadzbu dane z pozemkov:

a)  orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady, trvalé trávnaté porasty  1,25 %,
b)  zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,25 %,


D A Ň   Z O   S T A V I E B

§ 4
Sadzba dane       1) Správca dane určuje  na  území celej obce Bzovík ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy vo výške
      
a) 0,039 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
b) 0,039 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu ,
c) 0,132 € za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) 0,132 € za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov ,
e) 0,039 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu ,
f) 0,331 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou ,
g) 0,132 € za ostatné stavby  neuvedené v písmenách a) až f).

      
     2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,033 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia .


   
D A Ň   Z  B Y T O V
§ 5
Sadzba dane


      
    (1) Správca dane určuje na území celej obce určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške:

a)  0,037 € za byty v bytových domoch
b)  0,037 € za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikateľské účely
c)  0,331 € za nebytové priestory, ktoré slúžia na podnikateľské účely alebo inú zárobkovú činnosť


§ 6
Oslobodenie od dane z nehnuteľností(1) Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, urnové háje a rozptylové lúky,
b) pozemky v chránených areáloch, pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov a pozemky vo   vyhlásených  ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany,
c) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,


§ 7
Suma dane, ktorú správca dane nevyrubí      Správca dane ustanovuje, že daň  v úhrne najviac do sumy  1 € nebude vyrubovať ani vyberať.


§ 8
 Záverečné ustanovenie


     (1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností platné na rok 2013 č.3/2012 .zo dňa 13.12.2012
     (2) Obecné zastupiteľstvo obce Bzovík sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností na rok 2014 uznieslo dňa  12. 12. 2013

 


§ 9
Účinnosť

 


  Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.VYVESENÉ:  13. 12. 2013
Emília Kohútová

starosta  obce


side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom