O obci....
Samospráva....
Obecný úrad....
Zverejňovanie....
Spoločný obecný úrad....
Verejné obstarávanie....
Dátové centrum obcí a miest
Voľby....
Školy a vzdelávanie
Rímsko-katolícka cirkev
Zdravotníctvo
Služby
Šport....
Spoločenská rubrika....
Náučné chodníky....
Cyklotrasy....
Orgány štátnej správy
Urbárske spoločenstvo Bzovík
Užitočné telefónne čísla
Užitočné linky
Cestovný poriadok
Fotogaléria
Spravodajstvo
Náhodná fotografia
side_bottom

side_bottom

Štatistika


TOPlist
side_bottom

Počet zobrazení článku:          tlačiť článok

VZN číslo 3/2015


Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík v zmysle § 6, ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie obce BZOVIK

 č. 3/2015

o zásadách odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva v obci Bzovík

 (ďalej len „zásady“)

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku podľa § 11, ods. 4, písm. k) v spojení s § 25, ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) sa uznieslo na týchto zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Bzovíku:

§1

Všeobecné ustanovenia

(1) Účelom týchto Zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v obci Bzovík (ďalej len „poslanec“) pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu tejto funkcie.

(2) Odmeny poslancov budú diferencované v závislosti od úloh, aké poslanec plní, koľko času venuje svojej funkcie a ako napomáha samospráve obce.

§2

Povinnosti poslanca obecného zastupiteľstva

(1) Poslanec je povinný najmä:

a) zložiť sľub poslanca na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,

b) zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,

c) dodržiavať štatút obce, organizačný a rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady

odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva,

d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

§ 3

Odmeňovanie  poslancov

(1)  Právo  na odmenu poslancovi vzniká až po schválení zásad odmeňovania.

(2)  Poslancovi za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva patrí odmena vo výške 20,00 Eur.

(3)  V prípade, že účasť na rokovaniach obecného zastupiteľstva u poslanca v rámci roka nedosiahne minimálne 50 %, stráca poslanec akýkoľvek nárok na odmenu.

(4)  Za aktívnu účasť poslanca na akcii alebo podujatí, ktoré usporadúva obec Bzovík,  patrí poslancovi odmena 5,00 až 10,00 Eur podľa návrhu starostu obce. O vyššej odmene môže rozhodovať starosta obce v súlade s plnením rozpočtu obce Bzovík.

(5)  Poslancovi možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej náročnosti výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu predkladá starosta obce alebo niektorý z poslancov. O poskytnutí tejto odmeny a jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.

(6)   Poslancovi patrí náhrada skutočných cestovných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.

§4

Odmeňovanie zástupcu starostu

(1) Výšku odmeny zástupcovi starostu, ktorý nie je uvoľneným poslancom podľa § 25 ods. 8 zákona o obecnom zriadení, navrhuje a predkladá obecné zastupiteľstvo podľa náročnosti úloh, ktoré dostane v písomnej forme od starostu obce. Okrem toho zástupca starostu ako poslanec má nárok aj na odmenu podľa §3.

(2) Zástupcovi starostu možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu predkladá starosta obce. O poskytnutí tejto odmeny a jej výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.

§5

Výplata odmeny

(1)  Všetky odmeny poslancov v zmysle týchto Zásad sa vyplácajú raz ročne v mesiaci december príslušného roka , za obdobie 12 mesiac predchádzajúceho kalendárneho roka až 11 mesiac bežného roka.

(2)  Odmeny sa vyplácajú bezhotovostne na účet poslanca alebo v hotovosti z pokladne obecného úradu.

§6

Spoločné ustanovenia

(1) Poslanec je povinný preukazovať svoju účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov podpisom na prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.

(2) Podkladom k  úhrade  odmeny  je prezenčná listina zo zasadnutia obecného zastupiteľstva.

      V prípade § 3 ods. 5  je podkladom  doklad, ktorý vierohodne preukáže výšku skutočných výdavkov.

(3)  Poslanec je oprávnený vzdať sa odmeny.

(4)  Odmena nepatrí poslancom, ktorí písomne vyhlásili, že svoj mandát budú vykonávať bez nároku na odmenu.

(5) Uvedené Zásady môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou dodatku k týmto zásadám alebo prijatím nových zásad.

(6) Na prijatie týchto Zásad alebo na ich zmenu sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

(7) Na prijatie uznesenia podľa § 3 ods. 4 a § 4 ods. 2 týchto Zásad sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

§ 7

Záverečné ustanovenie

(1)   Na týchto zásadách sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík dňa 28.10.2015 Uznesením č.  41/2015.

(2)  Všeobecne záväzné nariadenie obce Bzovík  o zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva nadobúda účinnosť 08.12.2015

 

Vyvesené dňa: 24.11.2015

Zvesené dňa:   08.12.2015

 

                                                                                                                 

Boris Sedmák

starosta obce


side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom