O obci....
Samospráva....
Obecný úrad....
Zverejňovanie....
Spoločný obecný úrad....
Verejné obstarávanie....
Dátové centrum obcí a miest
Voľby....
Školy a vzdelávanie
Rímsko-katolícka cirkev
Zdravotníctvo
Služby
Šport....
Spoločenská rubrika....
Náučné chodníky....
Cyklotrasy....
Orgány štátnej správy
Urbárske spoločenstvo Bzovík
Užitočné telefónne čísla
Užitočné linky
Cestovný poriadok
Fotogaléria
Spravodajstvo
Náhodná fotografia
side_bottom

side_bottom

Štatistika


TOPlist
side_bottom

Počet zobrazení článku:          tlačiť článok

VZN číslo 4/2013


Všeobecne záväzné nariadenie obce Bzovík

č. 4/2013

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obec Bzovík, Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku, v zmysle § 4 ods.3 písm.c), §6 a §11 ods. 4 písm.d), e a g) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 83 a súvisiacich ustanovení zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia Obce Bzovík č. 4/2013

§ 1

Úvodné ustanovenie

Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú ustanovené v § 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

§ 2

Základné ustanovenie

Obec Bzovík týmto VZN ukladá s účinnosťou od 1.1.2014 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

§ 3

Predmet poplatku

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

§ 4

Poplatník

Poplatníkom je:

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha ( ďalej len nehnuteľnosť)

b) právnická osoba, podnikateľ, ktorý je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,

c) právnická osoba, podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

§ 5

Platiteľ poplatku

Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí:

a) vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí

b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.

§ 6

Predmet úpravy VZN

1) Predmetom tohto VZN je určenie náležitosti miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z.z.

2) Toto VZN upravuje:

a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu

b) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku

c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku

3) Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.

§ 7

Sadzby poplatku

1) Obec Bzovík stanovuje paušálny poplatok, kde základná sadzba poplatku je pre:

a) fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt 0,0384€ za osobu a kalendárny deň ( 14,02 € /za osobu a rok),

b) fyzickú osobu, ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť 0,0384 € za osobu a kalendárny deň ( 14,02 €/ za osobu a rok),

c) fyzickú osobu podnikateľa a právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania, alebo na iný účel ako na podnikanie je súčin sadzby poplatku 0,0384 € a kalendárny deň a priemerný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok vynásobený koeficientom 1 (14,02 € za zamestnanca a rok),

d) fyzickú osobu podnikateľa a právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na poskytovanie reštauračných a iných pohostinských služieb 0,0135 € za miesto za predchádzajúci kalendárny rok a kalendárny deň,

e) fyzickú osobu – študenta, ktorý je z dôvodu štúdia ubytovaný mimo územia obce 0,0192 €, (za osobu a rok), ktorá predloží potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie o ubytovaní v študentskom domove alebo internáte

2) Obec Bzovík stanovuje sadzbu poplatku pri množstvovom zbere komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na 0,0366 € za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov.

§ 8

Určenie poplatku

1) Poplatok sa platí za príslušný kalendárny rok a určuje sa za osobu a kalendárny deň.

2) Obec určuje poplatok za kalendárny rok ako:

a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní za príslušný kalendárny rok, počas ktorého má alebo bude mať poplatník podľa § 2 písmena a tohto nariadenia v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorého nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať

b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní za príslušný kalendárny rok a priemerného počtu zamestnancov vynásobený koeficientom l, ak ide o poplatníka podľa § 2 písmeno b) a c) tohto nariadenia

c) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní za príslušný kalendárny rok a počet miest na poskytovanie reštauračných a iných pohostinských služieb, ak ide o poplatníka podľa § b) a c) tohto nariadenia

§ 9

Oznamovacia a evidenčná povinnosť

1) Každý poplatník, resp. platiteľ je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu a splniť si ohlasovaciu povinnosť vyplývajúcu z § 80 zákona č.582/2004 Z. z. a to do jedného mesiaca:

a) od vzniku povinnosti platiť poplatok

b) odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti

c) od skončenia príslušného kalendárneho roka, za ktorý platil poplatok v prípade, ak došlo k zmene už nahlásených údajov ohlásiť obci:

- svoje meno, priezvisko, titul, rodné číslo, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, vzťah k nehnuteľnosti, ak je poplatníkom osoba podľa § 4 písm. a).

Poplatník v zmysle § 4 písmeno b) a c) tohto nariadenia ohlási názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, miesta prevádzok na území obce, IČO, ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá podniká, uvedie aj rodné číslo, číslo účtu, z ktorého bude plniť poplatkovú povinnosť - identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka - údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 4 tohto nariadenia, spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje

2) V prípade neoznámenia všetkých skutočností potrebných pre výpočet poplatku, správca poplatku vychádza z posledných známych údajov alebo vyrubí poplatok podľa pomôcok.

§ 10

Vyrubenie a platenie poplatku

1) Obec v zmysle § 81 zákona č.582/2004 Z. z. vyrubuje poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

2) Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.

§ 11

Vrátenie poplatku

1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti

2. Podmienky pre vrátenie poplatku sú:

a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce

b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (zrušenie trvalého alebo prechodného pobytu, zánik práva užívania nehnuteľnosti, a pod)

§12


Zníženie alebo odpustenie poplatku


1)    Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži alebo odpustí poplatníkovi uvedenému v § 4 tohto nariadenia a to fyzickej osobe, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a ktorá predloží hodnoverné doklady že:

    a)    počas kalendárneho roka sa  viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce alebo sa počas celého zdaňovacieho obdobia nezdržiava na území obce.
    b)    deťom do 15 rokov , ak je rodina sociálne odkázaná a žije v hmotnej núdzi,2)    Akceptovateľné doklady k odpusteniu poplatku:
-    potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
-    potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti  alebo sociálne služby pobytovou formou,
-    potvrdenie o štúdiu v zahraničí, vydané v tom roku, v ktorom sa uplatňuje oslobodenie poplatku
-    potvrdenie o ubytovaní študentov v zahraničí, vydané v tom roku, v ktorom sa uplatňuje odpustenie poplatku
-    potvrdenie o povolení pobytu v zahraničí,
-    potvrdenie o zaplatení poplatku za KO a DSO podľa zákona č. 582/2004 Z. z. v inej obci
-    potvrdenie zamestnávateľa  vydané v tom roku, v ktorom sa uplatňuje úľava,
-    sobášny list,
-    potvrdenie z ÚPSVaR, že rodina je sociálne odkázaná a žije v hmotnej núdzi, dva krát ročne,
-    čestné prehlásenie rodiča, alebo blízkych príbuzných, úradne overené, pokiaľ je daňovníkom osoba, ktorá má v obci TP ale jej pobyt nie je známy – nezvestná osoba,  

V prípade, že doklad nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj ich preklad pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad možno  vo výnimočných situáciách nahradiť čestným prehlásením. Obec  zruší vyrubený poplatok rozhodnutím.

§ 13

Zrušovacie ustanovenie

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecné záväzné nariadenie Obce Bzovík č. 5/2012.

§ 14

Záverečné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 12.12.2013 uznesením č.99/2013 a toto VZN nadobúda účinnosť 1.1.2014

Schválené: 12.12.2013

Vyvesené: 13.12.2013

 

Emília Kohútová
starostka obce


PRIHLÁŠKA NA MNOŽSTVOVÝ ZBER


side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom