O obci....
Samospráva....
Obecný úrad....
Zverejňovanie....
Spoločný obecný úrad....
Verejné obstarávanie....
Dátové centrum obcí a miest
Voľby....
Školy a vzdelávanie
Rímsko-katolícka cirkev
Zdravotníctvo
Služby
Šport....
Spoločenská rubrika....
Náučné chodníky....
Cyklotrasy....
Orgány štátnej správy
Urbárske spoločenstvo Bzovík
Užitočné telefónne čísla
Užitočné linky
Cestovný poriadok
Fotogaléria
Spravodajstvo
Náhodná fotografia
side_bottom

side_bottom

Štatistika


TOPlist
side_bottom

Počet zobrazení článku:          tlačiť článok

VZN číslo 4/2015


 

Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík v zmysle § 6, ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie obce BZOVIK

 č. 4/2015

o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce Bzovík

Obec Bzovík podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a podľa ustanovenia § 7 ods. 2 a 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., v záujme utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie, ako aj utvárať podmienky na zabezpečovanie ,vzdelávania, kultúry, osvetovej činnosti, záujmovej umeleckej činnosti, telesnej kultúry a športu, vydáva všeobecne záväzné nariadenie Obce Bzovík o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

Článok 1

Predmet nariadenia

1)    Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je úprava a spôsob poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Bzovík ( ďalej len „obec“), okruh oblastí, ktorých sa poskytovanie dotácií týka a podmienky, za akých môžu byť dotácie poskytované.

Článok 2

Poskytovanie dotácií

1)  Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie :

a)      právnickej osobe (ďalej len žiadateľ) založenej obcou a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce; 

b)      inej obci   (ďalej len žiadateľ) ak zabezpečujú niektoré úlohy pre obec alebo ak ide o poskytovanie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie, alebo inej podobnej udalosti na ich území;

c)      ostatným právnickým osobám (ďalej len „žiadateľ“), fyzickým osobám, Občianskym združeniam – podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce.  

2)  Dotácie z rozpočtu obce podľa odseku 1) písm.c) budú poskytnuté len na podporu všeobecne prospešných služieb a všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania  a zamestnanosti.

3)  Celkovú výšku finančných prostriedkov určených na poskytnutie dotácií schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v rámci rozpočtu obce na príslušný rozpočtový rok.

4)  Dotácie budú poskytnuté len tým žiadateľom, ktorých činnosťou sa utvárajú a chránia zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chránia životné prostredie, utvárajú podmienky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú, kultúrnu a športovú činnosť.

Článok 3

Podmienky poskytovania dotácií

1)  Dotáciu v zmysle tohto VZN možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti, (príloha č.1 - Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce)  podanej do podateľne obecného úradu Bzovík v termíne dobu a) do 30.novembra predchádzajúceho alebo do 15. marca príslušného roka.

2)  Dotáciu možno poskytnúť len žiadateľovi, ktorý má ku dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie vysporiadané záväzky voči obci (príloha č.2 - Čestné prehlásenie žiadateľa).

3)  Pri rozhodovaní o výške dotácie sa prihliada predovšetkým na význam realizovaných činností daným žiadateľom pre obec, k finančnej náročnosti realizovaných činností a k účelnosti finančnej dotácie, ako i  k  dodržaniu článku 3 ods. 7 tohto VZN z predchádzajúceho roka.

4)  Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

5)  Dotácia z rozpočtu obce je len doplnkovým zdrojom a nie je možné z nej vykrývať celú činnosť žiadateľa.

6)  Pri poskytovaní dotácie sú prednostne podporované podujatia a činnosti usporiadané na území obce.

7)  Poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. Žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia, je povinný ju  zúčtovať do 30 dní po jej vyčerpaní, najneskôr však do 15.12. príslušného rozpočtového roka. Písomnú správu o použití finančnej dotácie predloží žiadateľ na obecný úrad Bzovík (príloha č.3 - Zúčtovanie dotácie). 

8)  Ak sa činnosť, resp. podujatie neuskutoční alebo žiadateľ poruší toto VZN, schválenú  dotáciu je povinný v plnej výške vrátiť v termínoch stanovených v článku 3 ods. 7 tohto VZN.

9)  Poskytnutú dotáciu môže obec vyplatiť v niekoľkých splátkach v hotovosti alebo bezodplatným spôsobom.

10)Na porušenie finančnej disciplíny vrátane sankcií sa vzťahujú ustanovenia § 31 zákona

     č.523/2004 Z.z. v z.n.p..

Článok 4

Schvaľovanie dotácií

1)  Poskytnutie dotácie schvaľujú orgány obce takto:

a)  Starosta obce:

- do výšky 100 € žiadateľom, ktorí sú OZ, Záujmové kluby so sídlom v obci

  Starosta môže schváliť poskytnutie dotácie v príslušnom kalendárnom roku   

  jednému žiadateľovi maximálne 1 krát.

b)  V ostatných prípadoch rozhoduje  obecné zastupiteľstvo na základe doporučení jednotlivých komisií.

2)  Do 30 dní odo dňa schválenia dotácie uzatvorí starosta obce so žiadateľom zmluvu o poskytnutí dotácie. Zmluva musí mať písomnú formu.

 

Článok 5

Záverečné ustanovenia

 

1)     Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku dňa 28.10.2015 uznesením č. 42/2015.

 

Účinnosť nadobúda dňa 08.12.2015

 

Boris Sedmák

starosta obce

Vyvesené : 24.11.2015

Zvesené   : 08.12.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.1 VZN č. 4/2015

Žiadosť

o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Bzovík v roku ....

 

1.   Žiadateľ:

Názov organizácie / meno a priezvisko fyzickej osoby podnikateľa  

 

Sídlo žiadateľa (PO/FO)

 

IČO

 

DIČ

 

Právna forma

 

Tel. kontakt

 

e-mail

 

Registrácia žiadateľa : číslo, dátum, register

 

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)

 

Adresa bydliska štatutárneho zástupcu

 

Tel. kontakt štatutárneho zástupcu

 

e-mail štatutárneho zástupcu

 

Bankové spojenie:  číslo účtu, názov banky

 

 

2.   Projekt

Názov podujatia/akcie

 

Cieľ akcie

 

Cieľová skupina

 

Termín, čas a miesto konania

(časové trvanie akcie)

 

Predpokladaný počet zúčastnených na podujatí/akcii ...

 

Autor projektu

 

Usporiadateľ a spoluorganizátori podujatia

 

Zodpovedná osoba usporiadateľa,

Meno a priezvisko, adresa, tel. číslo

 

Druh výdavkov, na ktoré žiadateľ použije dotáciu z rozpočtu obce (rozpis výdavkov)

 

Spolufinancovanie projektu z iných zdrojov (názov poskytovateľa, suma dotácie)

 

Spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov (uviesť z akých príjmov)

 

Navrhovaná forma prezentácie obce (napr. letáky, tlač, fotografie, internet ....

 

Charakter podujatia (obecný, regionálny, celoslovenský, medzinárodný)

 

 

3.   Dotácia

Požadovaná suma dotácie z rozpočtu obce  na realizovaný projekt

 

 

4.   Význam projektu

Význam podujatia/akcie pre obec

 

 

  Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú pravdivé.

 

  V zmysle zákona č.42/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním

  a sprístupnením uvedených údajov.

  Dátum:               

                                                                         podpis štatutárneho orgánu a pečiatka

 

 

Prílohy k žiadosti:    

1.   Doklad o právnej subjektivite (doklad o pridelení IČO), príp. aj  zriaďovacia listina, štatút alebo stanovy ....

2.   Výpis z príslušného registra, nie starší ako 3 mesiace (obchodný register, živnostenský register, register vedený štatistickým úradom SR, )

3.   Doklad, ktorým sa  preukazuje oprávnenie konať v mene organizácie,  ak to nevyplýva priamo z dokladu o právnej subjektivite

4.   Čestné prehlásenie žiadateľa o dotáciu z rozpočtu obce

 

(Žiadateľ predloží predkladané doklady uvedené v bode 1. až 3. ako  originál + kópia. Zamestnanec poverený prijatím žiadosti potvrdí svojím podpisom zhodnosť originálu s kópiou a originál dokladu vráti žiadateľovi dotácie.) 

 

 

 

 


Príloha č.2 VZN č. 4/2015

 

 

ČESTNÉ PREHLÁSENIE ŽIADATEĽA

o dotáciu z rozpočtu obce  Bzovík

 

 

Meno a  priezvisko.............................................................

 

svojím podpisom ako žiadateľ alebo ako štatutárny zástupca žiadateľa o dotáciu z rozpočtu obce  čestne prehlasujem, že žiadateľ dotácie  – názov:

 

.................................................................................................................

 

nemá

 

nesplatené záväzky po lehote splatnosti voči obci Bzovík a voči organizáciám zriadeným alebo založeným obcou.

 

Čestne prehlasujem, pre potreby obce Bzovík, za účelom predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie, že všetky údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k žiadosti sú pravdivé a predkladané doklady aktuálne ku dňu podania žiadosti.

 

Zároveň prehlasujem, že som si vedomý(á) dôsledkov, ktoré by vyplynuli z nepravdivých údajov uvedených v tomto čestnom prehlásení.

 

 

 

V Bzovíku  dňa …………………

 

Podpis a pečiatka

          

 

 

Overenie, že žiadateľ nemá záväzky voči obci:

 

pracovník OcÚ – dátum a podpis: .....................................

 

 


Príloha č.3 VZN č. 4/2015

 

Zúčtovanie dotácie poskytnutej na bežné výdavky v roku 2016.

 

 

Poskytovateľ :

Žiadateľ :

Názov organizácie :

Sídlo :

Zastúpený :

IČO :

DIČ :

 

Názov projektu ( účel použitia ) :

 

.................................................................................................

 

 

Termín konania : ...................

 

Dátum poskytnutej -

čerpanej dotácie

Číslo:

- bank.výpisu - pokl. dokl.

- účtov.dokl.

Dotácia  - poskytnutá

- čerpaná

 

Text - poznámky

Poskytnutá dotácia z rozpočtu obce v roku 2016

Použitá

dotácia z rozpočtu obce v roku 2016

Rozdiel

v €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval :

Dátum :

                                                                 .......................................................

Meno a priezvisko štat. zástupcu

Poznámka :

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Príloha č.4 VZN č. 4/2015

 

 

 

 

 

 

 

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE

 

1/ Poskytovateľ:                       

OBEC BZOVÍK, zast. starostom obce Borisom Sedmákom,

Bzovík č.299,962 41         

 č.ú. 3925412/022VUB Krupina a.s. IČO: 00319767,  DIČ: SK2021152430, obecbzovik@stonline.sk  ,   

 

2/PRIJÍMATEĽ:

Názov organizácie: ........................................................................

Sídlo: .............................................................................................

Zastúpený: ....................................................................................

Kontakt:  ................................................

IČO: .......................................................

DIČ: .......................................................

 

uzatvárajú túto zmluvu za účelom poskytnutia dotácie vo výške…..EUR, slovom……..EUR.

 

Dotácia musí byť použitá na realizáciu podujatia …………………........................, jeho propagáciu, na honoráre a odmeny účinkujúcich a organizátorov, na služby spojené s realizáciou podujatia (ozvučenie, osvetlenie),  na prevádzkové náklady, alebo na platby nájomného a energií.

 

Poskytnutá dotácia podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce. Prijímateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia, je povinný ju zúčtovať do 30 dní po jej vyčerpaní, najneskôr však do 15. 12. príslušného rozpočtového roka. Písomnú správu o použití finančnej dotácie predloží prijímateľ na finančné oddelene Obecného úradu v Bzovíku.

 

Ak sa činnosť, resp. podujatie neuskutoční alebo žiadateľ poruší VZN, podľa ktorého bola dotácia poskytnutá, schválenú dotáciu je povinný v plnej výške vrátiť v termínoch stanovených v § 4 ods. 10 tohto VZN, tj. najneskôr do 30 dní od dátumu, ktorý prijímateľ vo svojej žiadosti o dotáciu udal ako dátum konania podujatia.

 

 

V Bzovíku , dňa.................

 

 

 

                                                                                             

                 prijímateľ                                                     Boris Sedmák, starosta obce

 


side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom