O obci....
Samospráva....
Obecný úrad....
Zverejňovanie....
Spoločný obecný úrad....
Verejné obstarávanie....
Dátové centrum obcí a miest
Voľby....
Školy a vzdelávanie
Rímsko-katolícka cirkev
Zdravotníctvo
Služby
Šport....
Spoločenská rubrika....
Náučné chodníky....
Cyklotrasy....
Orgány štátnej správy
Urbárske spoločenstvo Bzovík
Užitočné telefónne čísla
Užitočné linky
Cestovný poriadok
Fotogaléria
Spravodajstvo
Náhodná fotografia
side_bottom

side_bottom

Štatistika


TOPlist
side_bottom

Počet zobrazení článku:          tlačiť článok

VZN číslo 5/2013


Všeobecne záväzné nariadenie obce Bzovík

č. 5/2013

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach ktorých zriaďovateľom je Obec BZOVÍK

Obec Bzovík, Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods.2 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 28 ods.5, § 49 ods.4, § 114 ods.6, §116 ods.6, § 140 ods.9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia Obce Bzovík č. 5/2013

Článok 1

Úvodné ustanovenie

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov zákonných zástupcov detí a žiakov, ktoré budú uhrádzať školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Bzovík.

2) Čiastočná úhrada nákladov zákonným zástupcom dieťaťa, žiaka v jednotlivých školách a školských zariadeniach je zákonom stanovená mesačne vo výške najviac 15 % životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa, v konkrétnej sume podľa nižšie uvedených ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia.

3) Výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov určuje MŠ SR vo finančných pásmach. Konkrétnu výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo určuje zriaďovateľ v súlade s § 140 ods.9 zákona č. 245/2008 Z.z.

Článok 2

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole a počet detí v MŠ Bzovík

1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou vo výške 7,- EUR.

2) Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza zo zákona za dieťa ktoré:

a) má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi /podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi/

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

4) Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom za čas prerušenej dochádzky

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, za príslušné obdobie v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

5) Zákonný zástupca dieťaťa v MŠ je povinný oznámiť dôvod neprítomnosti dieťaťa v MŠ. V prípade, že je dieťa nemocné, je potrebné nahlásiť presnú diagnózu, potvrdenú ošetrujúcim lekárom. MŠ je povinná viesť evidenciu o počte chorých detí na tú ktorú nemoc.

6) Maximálna kapacita počtu detí v MŠ Bzovík v počte 30 detí, prednostne budú prijaté deti rodičov s trvalým pobytom obce Bzovík.

Článok 3

Príspevok na činnosť školského klubu detí

1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca mesačne na jedného žiaka sumou 2,00 EUR.

2) Zriaďovateľ základnej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ods.1, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

Článok 4

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

1) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok za čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa finančných pásiem.

2) Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a sú stanovené MŠ SR v piatich pásmach.

3) Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa materskej školy je spolu 1,12 + 0,06 (réžia) EUR - druhé pásmo z finančných pásiem ministerstva:

a) desiata v sume 0,26 EUR

b) obed v sume 0,64 EUR

c) olovrant v sume 0,22 EUR

4) Príspevky na nákup potravín na jedno jedlo pre žiaka základnej školy – druhé pásmo z finančných pásiem ministerstva:

a) obed žiaka / stravníci od 6 - 11 rokov 0,95 + 0,06 (réžia) EUR

b) obed žiaka / stravníci od 11 – 15 rokov 1,01 + 0,06 (réžia) EUR

5) Cudzí stravníci, zamestnanci uhrádzajú okrem príspevkov na nákup potravín na jedno jedlo v sume 1,12 EUR aj režijné náklady vo výške minimálne 1,37 EUR.

6) Zriaďovateľ školy môže zvýšiť minimálnu výšku réžie na základe reálnych nákladov na činnosť školskej jedálne. Úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce.

Článok 5

Príspevok za pobyt v telocvični

1) Toto Všeobecne záväzné nariadenia určuje výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v telocvični:

a) pobyt v telocvični za 1 hodinu 9,00 EUR.

b) jedna dospelá osoba za využívanie posilňovne v priestoroch telocvične1,00 EUR.

2) Neplnoletá osoba sa môže pohybovať v priestoroch Telocvične len v prítomnosti zákonného zástupcu, ktorý zároveň zodpovedá za bezpečný pobyt a zároveň znáša prípadné vzniknuté škody na majetku a zdraví neplnoletej osoby.

3) Zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení poplatku jednotlivcovi, ktorý reprezentuje Obec v okresných a krajských kolách športových podujatí ako jednotlivec

Článok 6

Zrušovacie ustanovenia

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bzovík č 6/2012.

Článok 7

Záverečné ustanovenia

1) Všetky príspevky uvádzané v tomto nariadení sú splatné v lehote určenej riaditeľkou ZŠ s MŠ v Bzovíku.

2) Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 12.12.2013 uznesením č. 99/2013 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2014.

Schválené: 12.12.2013

Vyvesené: 13.12.2013

 

Emília Kohútová
starosta obce


side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom