O obci....
Samospráva....
Obecný úrad....
Zverejňovanie....
Spoločný obecný úrad....
Verejné obstarávanie....
Dátové centrum obcí a miest
Voľby....
Školy a vzdelávanie
Rímsko-katolícka cirkev
Zdravotníctvo
Služby
Šport....
Spoločenská rubrika....
Náučné chodníky....
Cyklotrasy....
Orgány štátnej správy
Urbárske spoločenstvo Bzovík
Užitočné telefónne čísla
Užitočné linky
Cestovný poriadok
Fotogaléria
Spravodajstvo
Náhodná fotografia
side_bottom

side_bottom

Štatistika


TOPlist
side_bottom

Počet zobrazení článku:          tlačiť článok

VZN číslo 5/2015


V Š E O B E C N E   Z Á V Ä Z N É   N A R I A D E N I E   O B C E   B Z O V Í K

č.   5  /  2015

O  D A N I    N E H N U T E Ľ N O S T I na kalendárny rok 2016

Obec  Bzovík v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami    § 7 ods.  5,  6 a 7 § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods.  2 a 3, § 16 ods.  2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 17a, § 98,  § 98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5  zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e

§ 1

Základné  ustanovenie

1.    Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku  podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  z a v á d z a  s účinnosťou od 1. januára 2016  d a ň  z  n e h n u t e ľ n o s t í.

2.    Daň z nehnuteľností tvorí:

a)  daň z pozemkov

b ) daň zo stavieb

c)  daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce  Bzovík   v zdaňovacom období roku 2016.

D A Ň     P O Z E M K O V

§  2

Základ dane

Správca dane ustanovuje na území obce  Bzovík   hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za:

a) ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,3096 € /m2,

b) trvalé trávnaté porasty  0,0783 € /m2 ,

c) záhrady  1,85 €/m2,

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,   rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky    využívané vodné plochy  0,16 €/m2 ,

e) zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy 1,85 €/m2,

f) stavebné pozemky  18,58 € /m2,

g) pozemky, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb 18,58 €/m2,

§ 3

Sadzba dane

1)    Správca dane na území celej obce určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre pozemky druhu:

a)    orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty  0,25 %

b)    záhrady  0,25 %

c)    zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy  0,25 %

d)    lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy  0,25 %

e)    stavebné pozemky 0,25 %

2)    Správca dane určuje na pozemky, na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie ročnú sadzbu dane z pozemkov:

a)    orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady, trvalé trávnaté porasty  1,25 %

b)    zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,25 %

3)    Správca dane určuje na pozemky , na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok ročnú sadzbu dane z pozemkov  1,25 %

D A Ň   Z O   S T A V I E B

§ 4

Sadzba dane

1) Správca dane  na  území celej  obce Bzovík určuje  ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy vo výške:

a) 0,039 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

b) 0,039 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu ,

c) 0,132 € za chaty a stavby  na individuálnu rekreáciu,

d) 0,132 € za samostatne stojace garáže,

e) 0,132 € za stavby hromadných garáží,

f) 0,039 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu ,

g) 0,331 € za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou ,

h) 0,132 € za ostatné stavby  neuvedené v písmenách a) až h).

2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie

 0, 033 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia .

D A Ň   Z  B Y T O V

§ 5

Sadzba dane

1) Správca dane určuje na území celej obce    ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške:

a) 0,037 € za byty v bytových domoch

b) 0,037 € za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikateľské účely

c) 0,331 € za  nebytové priestory, ktoré slúžia na podnikateľské účely alebo inú zárobkovú činnosť

§ 6

Oslobodenie od dane

(1) Správca dane  od dane z pozemkov  oslobodzuje:

a)    pozemky, na ktorých sú cintoríny, urnové háje a rozptylové lúky,

b)    pozemky vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany, a pozemky

       nachádzajúce sa v  chránených areáloch, pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov

c)    pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,

§ 7

Suma dane, ktorú správca dane nevyrubí

Správca dane ustanovuje, že daň najviac v úhrne do sumy 1 euro nebude vyrubovať ani vyberať.

§ 8

Záverečné ustanovenie

(1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností platné na rok 2015 č  zo dňa 6.11.2014

(2) Obecné zastupiteľstvo obce Bzovík sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností na rok 2016 uznieslo dňa:   15.12.2015     pod číslom:

§ 9

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

 

VYVESENÉ:    16.11.2015                                                        

ZVESENÉ: 30.12.2015

 

Boris Sedmák

starosta  obce

 

 

 


side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom