O obci....
Samospráva....
Obecný úrad....
Zverejňovanie....
Spoločný obecný úrad....
Verejné obstarávanie....
Dátové centrum obcí a miest
Voľby....
Školy a vzdelávanie
Rímsko-katolícka cirkev
Zdravotníctvo
Služby
Šport....
Spoločenská rubrika....
Náučné chodníky....
Cyklotrasy....
Orgány štátnej správy
Urbárske spoločenstvo Bzovík
Užitočné telefónne čísla
Užitočné linky
Cestovný poriadok
Fotogaléria
Spravodajstvo
Náhodná fotografia
side_bottom

side_bottom

Štatistika


TOPlist
side_bottom

Počet zobrazení článku:          tlačiť článok

VZN číslo 5/2016


Obec Bzovík  v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva

všeobecne záväzné nariadenie obce Bzovík č.  5 /2016

o nakladaní s komunálnym odpadom a  drobným stavebným odpadom

Článok 1

Predmet úpravy

Obec všeobecne záväzným nariadením o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemným odpadom a o prevádzkovaní zberného dvora upravuje v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a programom obce podrobnosti o:

1)      nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom  a drobným stavebným odpadom na území obce,

2)     spôsobe zberu a prepravy KO na území obce,

3)     nakladaní s biologicky rozložiteľným KO na území obce,

4)     nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne na území obce,

5)     spôsobe a podmienkach triedeného zberu KO na území obce, najmä zberu:

a)      elektroodpadov z domácností,

b)      odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,

c)      použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií   a akumulátorov,

d)     nespotrebovaných  veterinárnych a humánnych liekov a zdravotníckych podmienok,

e)     jedlých olejov a tukov,

f)      spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na území obce,

g)     spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu na území obce,

h)     spôsobe zberu drobného stavebného odpadu na území obce,

i)      nariadenie upravuje práva a povinnosti pôvodcov a držiteľov KO, povinnosti správcu nehnuteľnosti, povinnosti PO a FO podnikajúcej na území obce,

Článok 2

Vymedzenie základných pojmov

Na účely nariadenia sa rozumie:

1)     biologicky rozložiteľný komunálny odpad – všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny KO podľa katalógu odpadov,

2)     biologicky rozložiteľný kuchynský odpad – ktorého pôvodcom nie je FO podnikateľ a PO, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania,

3)     biologicky rozložiteľný odpad zo zelene – odpad zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov,

4)     drobný stavebný odpad – odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných FO alebo pre FO, za ktorý sa platí poplatok za drobné stavebné odpady,

5)     držiteľ odpadu – pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe,

6)     elektroodpad a elektroodpad z domácností – elektrozariadenia, ktoré sú odpadom vrátane všetkých súčiastok, konštrukčných častí a spotrebných materiálov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje, žiarivky sú súčasťou elektoodpadu z domácností,

7)     harmonogram vývozu – podrobný a zrozumiteľný popis celého systému nakladania s KO vrátane triedeného zberu v obci, ktorého súčasťou je určenie intervalov na zber a odvoz KO a jeho zložiek,

8)     jedlé oleje a tuky – odpad z domácností,

9)     kalendárový zber – zber oddelene zbieranej zložky KO v určenom čase, ktorý určí obec v nariadení. Zber spočíva v pristavení vozidla v určitom čase najviac na jeden deň, pričom o tomto zbere informuje obec vopred vyhlásením v MR alebo oznámením na webovej stránke obce,

10)  komunálne odpady – odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti FO a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je PO alebo FO – podnikateľ, za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich FO na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie, najmä z garáží, KO sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce,

11)  množstvový zber – zber zmesových KO a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí poplatok za KO a drobné stavebné odpady ustanovený podľa zákona o miestnych daniach a vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas,

12)  nakladanie s odpadmi – zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami,

13)  nebezpečná látka – látka, ktorá je klasifikovaná ako nebezpečná,

14)  nebezpečný odpad – odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť,

15)  objemný odpad – komunálne odpady, ktoré nie je možné pre ich veľký rozmer alebo hmotnosť umiestniť v bežných nádobách , alebo ich množstvo presahuje objem, ktorý je možné zbernými nádobami vyviezť v rámci stanoveného harmonogramu vývozu,

16)  odpad – hnuteľná vec, ktorej sa držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je povinný sa jej zbaviť v súlade so zákonom o odpadoch,

17)  oprávnená osoba – PO alebo FO –podnikateľ, ktorá má s obcou uzavretú zmluvu na nakladanie s KO alebo drobným stavebným odpadom,

18)  OZV – organizácia zodpovednosti výrobcov so sídlom v SR, ktorej bola udelená autorizácia podľa zákona o odpadoch,

19)  odpad z domácností s obsahom škodlivých látok – odpad z oddelene zbieraných zložiek KO z domácností: rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, oleje a tuky iné ako jedlé oleje a tuky, farby, lepidlá obsahujúce nebezpečné látky, olovené batérie, niklovo-kadmiové batérie, vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako žiarivky obsahujúce nebezpečné časti, drevo obsahujúce nebezpečné látky,

20)  pôvodca odpadu – každý pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká,

21)  spätný zber elektroodpadu – odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa priamo distribútorom elektrozariadenia

22)  spätný zber odpadových pneumatík – bezplatný zber odpadovej pneumatiky distribútorom od jej držiteľa ,

23)  stanovište zbernej nádoby – miesto určené na umiestnenie zbernej nádoby alebo kontajnera,

24)  triedenie odpadov – delenie odpadov podľa druhov, alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov,

25)  triedený zber komunálnych odpadov – činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky KO,

26)  vytriedená zložka KO – neobsahuje iné zložky KO alebo nečistoty,

27)  zber odpadu – zhromažďovanie odpadu od inej osoby, vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov,

28)  zberná nádoba – typizovaná a obcou schválená nádoba, kontajner, prípadne vrece, kam držiteľ odpadu odpad alebo vytriedenú zložku ukladá,

29)  zberný dvor – zariadenie na zber KO a drobných stavebných odpadov zriadené a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu na túto činnosť,

30)  zmesový KO – nevytriedený KO alebo KO po vytriedení zložiek KO,

Článok 3

Práva a povinnosti obce

Za nakladanie s KO, ktorý vznikol na území obce a s drobným stavebným odpadom, ktorý vznikol na území obce, zodpovedá obec s výnimkami, ktoré ustanovuje zákon o odpadoch.

Na území obce môže podnikať v oblasti nakladania s KO a drobným stavebným odpadom iba oprávnená osoba.

Výber oprávnenej osoby spadá výlučne do pôsobnosti obce, obec rozhoduje na základe uznesenia obecného zastupiteľstva  o výbere oprávnenej osoby, s ktorou uzatvorí zmluvu na nakladanie s KO a drobným stavebným odpadom, za ktoré zodpovedá.

Obec zavedením vhodného systému zberu a prepravy odpadov:

1)     zabezpečuje a umožňuje zber a prepravu zmesového KO vznikajúceho na jej území na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom o odpadoch vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu zmesového KO v obci,

2)     zabezpečuje zavedenie a vykonávanie triedeného zberu:

a)     olejov, jedlých olejov a tukov,

b)     biologicky rozložiteľných odpadov zo zelene,

3)     zabezpečuje a vykonáva triedený zber KO pre – papier, plasty, kovy a sklo,

4)     umožňuje výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a akumulátorov, príslušnej OZV na ich náklady zaviesť a prevádzkovať systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností a použitých prenosných batérií a akumulátorov,

5)     umožňuje OZV pre obaly, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu, na náklady OZV, zber vytriedených zložiek KO, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch,

6)     zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov a oddelenie vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia,

7)      určuje interval odvozu vyzbieraných odpadov a stanovištia zberných nádob alebo vriec na zmesový KO a triedené zložky KO , t.j. papier, plasty, kovy a sklo,

8)     Obec na svojom webovom sídle zverejní do 10 dní odo dňa účinnosti nariadenia harmonogram vývozu,

Článok 4

Práva a povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadov

Pôvodca  a držiteľ KO a drobného stavebného odpadu je povinný nakladať alebo inak s ním zaobchádzať iba v súlade so zákonom o odpadoch a nariadením.

Pôvodca odpadu je povinný predchádzať vzniku odpadu zo svojej činnosti a obmedzovať jeho množstvo a nebezpečné vlastnosti.

Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie.

Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že  na jeho nehnuteľnosti v katastrálnom území obce bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci.

Pôvodca  a držiteľ KO a drobného stavebného odpadu  je povinný:

a)     zapojiť sa do systému zberu KO v obci,

b)     používať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu KO,

c)     ukladať KO alebo ich vytriedené zložky na miesta určené obcou,

d)     pri zbere umiestniť nádobu tak, aby bol k nej možný prístup a bolo ju možné vyviezť,

e)     ukladať odpady len do zberných nádob na to určených,

f)      zabezpečiť odpady pred ich odcudzením, znehodnotením alebo nežiadúcim únikom,

g)     zabezpečiť pravidelné čistenie okolia zberných nádob, stanovíšť, v zimných mesiacoch aj od snehových zrážok a ľadu,

Zakazuje sa:

1)     vyberať KO alebo vytriedené zložky KO zo zberných nádob osobami neoprávnenými na nakladanie s nimi,

2)     znečisťovať stanovištia zberných nádob a ich okolie,

3)      ukladať do zberných nádob odpad a predmety, na ktoré nie sú zberné nádoby určené,

4)      ukladať do zberných nádob odpad ak sú už plné,

5)      ukladať do zberných nádob drobný stavebný odpad,

6)     spaľovať odpady v tepelných zdrojoch, ktoré nie sú určené k spaľovaniu odpadu,

7)     spaľovať biologicky rozložiteľný odpad zo zelene na otvorenom ohnisku,

Článok 5

Systém zberu prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania zmesového KO

Pôvodcovia a držitelia  zmesového KO sú povinní stať sa účastníkmi obecného zberu zmesového KO, pre územie obce sa určuje interval vývozu zberných nádob :

a)     rodinné domy zberné nádoby o objeme 110 l s intervalom vývozu 1 x za 14 dní,

b)     bytové domy zberné nádoby o objeme 1100 l alebo  o objeme110 l s intervalom vývozu 1 x za 14 dní ,

c)     PO v obci zberné nádoby o objeme 110 l alebo 1100 l s intervalom vývozu 1 x za 14 dní,

Pôvodcovia a držitelia zmesového KO , ktorí sú platiteľom poplatku  za KO stanovený podľa zákona o miestnych daniach majú náklady za nakladanie so zmesovým KO zahrnuté v danom poplatku.

Zber, prepravu a zneškodňovanie zmesového KO zabezpečuje na území obce výhradne oprávnená osoba.

Článok 6

Triedený zber komunálnych odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi

OZV, s ktorou má obec uzatvorenú zmluvu podľa § 59 zákona o odpadoch znáša náklady na zber vytriedených zložiek KO pre zložky papier, plasty, sklo a kovy. Obec je povinná umožniť takejto OZV na jej náklady zber vytriedených zložiek KO pre zložky papier, plasty, sklo a kovy.

OZV je oprávnená vykonávať priebežnú kontrolu skutočného zloženia oddelene zbieranej zložky KO v zbernej nádobe pre ňu určenej a ak zistí, že jej obsah zahŕňa inú zložku KO, než pre akú je zberná nádoba určená, v rozsahu viac ako 50  percent, za nakladanie s takto vyzbieranou zložkou KO v uvedenej zbernej nádobe zodpovedá obec.

Zberné nádoby na triedený zber komunálnych odpadov musia byť zreteľne označené nálepkou podľa veľkosti nádoby.

Papier

- patria sem papier, kartón:

  kancelársky papier, noviny a časopisy, zošity, knihy bez pevnej väzby, kartón, papierová     lepenka,

- nepatria sem:

znečistený a mokrý papier, (napr. obalový papier z mäsa, rýb, mlieka), hygienické vložky, papierové plienky,

-  na zber papiera z domácností teda od FO sú určené modré plastové vrecia, zber sa vykonáva od domu k domu  a koľko vriec občan vyloží do zberu toľko mu bude vydaných na ďalší zber.

- zber vykonáva v obci zmluvná organizácia Marius Pedersen podľa vopred vypracovaného harmonogramu vývozov, ktorý je zverejnený na úradnej tabuli obce, na webovej stránke obce a termín každého  vývozu oznámi obec  MR.

Sklo

- patria sem:

prázdne sklenené fľaše bez zvyšku obsahu, bez uzáveru, obalové sklo, fľaše od zaváranín a kečupu a pod.

- nepatria sem:

porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, , žiarovky, žiarivky, TV obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami) a pod.

-  na zber skla z domácností teda od FO  sú určené zelené vrecia, zber sa vykonáva v rodinných a bytových domoch  od domu k domu a koľko vriec občan vyloží do zberu toľko mu bude vydaných pre ďalší zber. Na zber skla sú určené zelené nádoby tzv. zvony, do ktorých môžu FO odovzdávať sklo podľa potreby, keď ide o malé množstvo skla. 6 kusov zvonov je umiestnených nasledovne: 2 ks pre obchodom COOP JEDNOTA Supermarket, 1 ks pred bytovkami, 1 ks v časti Majer  1 ks na hornom konci časti obce „Veľká strana“ a 1 ks pred starým kultúrnym domom.

- zber vykonáva v obci zmluvná organizácia Marius Pedersen podľa vopred vypracovaného harmonogramu vývozov, ktorý je zverejnený na úradnej tabuli obce, na webovej stránke obce a termín každého vývozu oznámi obec  MR.

 Plasty

- patria sem plasty,

PET fľaše: fľaše od nealko nápojov, sirupov, vína,

 HDPE fľaše: fľaše od saponátov, šampónov, aviváže, mydiel, destilovanej vody, pleťovej vody, fritovacích olejov a pod.

PP fľaše: fľaše od citrónovej šťavy a iné označené ako PP,

Fólia: číra aj farebná, hladká, zmršťovacia aj bublinková neznečistená,

- nepatria sem:

fľaše od motorových olejov,  chemikálií-postrekov, linoleum, PVC podlahovina, PVC bedne, fľaše od lepidiel, farieb a riedidiel, sáčky od mlieka, kelímky od smotany, jogurtu, masla a pod.

Kovy – obaly z kovov

-  patria sem: kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky,

- nepatria sem: kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby z krémov a pást, mäkké vrecúška, napr. z kávy, kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok.

Nadrozmerný kovový odpad je potrebné odniesť do zberní kovov.

Tetrapaky

-        patria sem: viacvrstvové (kompozitné) obaly

- na zber plastov, tetrapakov a kovových obalov od FO sú určené žlté vrecia (akceptujú aj vrecia inej farby), ktoré občan vyloží pred bránu rodinného domu, zber sa vykonáva od domu k domu, koľko vriec občan odovzdá do zberu, toľko mu bude vydaných späť na ďalší zber. Uvedené zložky odpadov môže FO odovzdávať  spolu alebo  oddelene pri väčšom množstve vyzbieraných zložiek,

-  zber v obci vykonáva zmluvná organizácia Marius Pedersen podľa vopred vypracovaného harmonogramu vývozov, ktorý je zverejnený na úradnej tabuli obce, na webovej stránke obce a termín každého vývozu oznámi obec  MR.

Článok 7

Triedený zber komunálnych odpadov z elektrozariadení a  elektroodpadov z domácností vrátane žiariviek a svietidiel

Zber elektroodpadu z domácností možno vykonávať len oddelene od ostatných druhov odpadov. Zabezpečenie zberu elektroodpadov z domácností nie je zahrnuté do poplatku za zmesový komunálny odpad.

Elektroodpad z domácností je možné odovzdať prostredníctvom spätného zberu elektroodpadu distribútorovi elektrozariadení  kus za kus. Je to bezodplatný zber starého elektroodpadu pri kúpe nového elektrozariadenia. Zber zabezpečuje aj obec 2x do roka. Termín zberu je vyhlásený vopred miestnym rozhlasom.

Veľmi malé EO do 25 cm a  EO zo svetelných zdrojov bez povinnosti kúpy nového  elektrozariadenia – v maloobchodnej predajni, ktorá informuje na mieste viditeľnom pre verejnosť o možnosti bezodplatného spätného zberu elektroodpadu.

patria sem:

televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, videá, diskmany, variče, ohrievače, kávovary práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, vysávače a pod.

nepatria sem:

motorčeky na garážovú bránu, elektronické ovládanie žalúzií, plynové variče, autorádiá, vypínače a zásuvky a pod.

Použité batérie a akumulátory , ktoré sú súčasťou elektroodpadu z domácností sa zbierajú spolu s týmto odpadom. Držiteľ použitých prenosných batérií a akumulátorov ich odovzdá spätným zberom osobe oprávnenej na zber. Zakazuje sa odovzdávať elektroodpad iným subjektom bez oprávnenia na zber!

Článok 8

Triedený zber veterinárnych liekov a humánnych liekov

Veterinárne a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami nepodnikateľmi a zdravotnícke pomôcky je potrebné odovzdávať do verejných lekární.

Článok 9

Nakladanie s biologicky rozložiteľným   odpadom (zelený odpad BRO) a biologicky rozložiteľným komunálny odpadom z domácností (BRKO)

Patria sem:

Zelený odpad zo záhrad, dvorov, verejných priestranstiev, cintorína, parkov a pod, sem patria: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov do 3 cm nie celé a hrubé konáre ,  vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol. Tento odpad je vhodný na kompostovanie (aj domáce).

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad od fyzických osôb (patria sem: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb,  škrupinky z orechov, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom a pod. Tento odpad je vhodný do kompostu.

Zber  pre FO z rodinných a bytových domov sa uskutoční počas vegetačného obdobia, t.j. od 1.4. do 31.10. príslušného kalendárneho roku pravidelne 1 krát v mesiaci objem bez obmedzenia. Zber uskutočnia pracovníci obecného úradu traktorom ZETOR s vlečkou nasledovne:

Občan vyloží pred bránu rodinného domu  BRO alebo BRKO umiestnený na igelitovej plachte, prípadne ho uloží do plastového vreca alebo do nádoby, z ktorej pracovníci odpad vyložia na vlečku a následne vyvezú na kompostovisko v obci Bzovík. Termín zberu bude vopred vyhlásený MR. Počas roka môže každý pôvodca biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad  zabezpečiť jeho skompostovanie na vlastnom pozemku. Je zakázané ukladať  BRO a BRKO  do zberných nádob na zmesový KO, do veľkoobjemových kontajnerov určených na zber vybraných druhov odpadov alebo ho spaľovať.  

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností môže občan  odovzdať v uzavretom obale a oleje,  jedlé oleje a tuky  v uzavretej plastovej fľaši môžu byť aj zmiešané, každú stredu v čase od 8.00 do 17.00 hod na Obecnom úrade, odkiaľ bude odvážaný zmluvnou organizáciou podľa potreby.

Za nakladanie s kuchynským a reštauračným odpadom ( PO) zodpovedá prevádzkovateľ kuchyne, ktorý je pôvodcom tohto  druhu odpadu.

Zakazuje sa sypať biologicky rozložiteľný komunálny odpad do okolia miestneho potoka a iných vodných zdrojov!

Článok 10

Drobný stavebný odpad

 K drobnému stavebnému odpadu patria v malom množstve zmesi betónu, tehál,  keramiky a pod., ide o odpad, ktorý vzniká z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou, alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za drobné stavebné odpady,  a to 0,0350 € za jeden kilogram drobného stavebného odpadu, ktorý sa platí v hotovosti na mieste odovzdania DSO.

Pôvodca alebo držiteľ DSO je povinný odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky ( napr. betón, železobetón, tehla, asfalt, keramika, a pod.) a tieto zhodnotiť opätovným použitím.

Ak nie je možné DSO znovu použiť, pôvodca je povinný do doby zneškodnenia umiestniť  odpad na mieste určenom obcou, kde nedôjde k poškodzovaniu životného prostredia, znečisťovaniu okolia, ohrozovania bezpečnosti a zdravia ľudí. V obci Bzovík je to priestor za starým obecným úradom, DSO je možné odovzdať len za prítomnosti zodpovedného pracovníka obecného úradu.

Iné nakladanie  s DSO je zakázané, najmä jeho ukladanie do zberných nádob na KO, alebo na iné miesto ako určené obcou, a tým zakladanie nepovolenej skládky odpadu!

Obec má právo skontrolovať pôvod a množstvo DSO na tvare miesta, kde vznikol a je dočasne uložený (rodinný dom, bytový dom).

Ak demolačné práce alebo rozsiahlu rekonštrukciu rodinného domu vykonáva pre FO právnická osoba, alebo fyzická osoba – podnikateľ, nejde o drobný stavebný odpad, ale o stavebný odpad a pôvodcom je ten, kto tieto práce pre FO vykonáva.

Článok 11

Objemný odpad a odpad s obsahom škodlivých látok z domácností

Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do bežne používanej nádoby na zmesový KO v obci. Sú to hlavne: nábytok, kreslá, matrace, okná, dvere, nádoby, plechové rúry a pod.

Obec zabezpečuje  najmenej 2 x do roka zber a prepravu  objemného odpadu veľkoobjemovým kontajnerom a to v čase jarného a jesenného upratovania. Termín zberu bude vopred oznámený reláciou v MR.

Obec zabezpečuje najmenej 2 x do roka zber a prepravu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia..  Zber a prepravu vykoná zmluvná organizácia , ktorá má oprávnenie na nakladanie s takýmto odpadom. Patria sem  rozpúšťadlá, staré farby lepidlá, laky, kyseliny, pesticídy, chemické prípravky na ošetrenie rastlín, a drevín, umelé hnojivá, handry znečistené olejom, farbami obaly z nebezpečných látok a pod. iný škodlivý odpad, ktorý musí  byť odovzdaný v riadne uzatvorenej nádobe.

Článok 12

Šatstvo  a textílie

Na zber opotrebovaného šatstva je určená zberná nádoba na šatstvo umiestnená pred obecným úradom počas celého roka. Vhodné na zber sú: čisté a suché šatstvo(všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň), topánky (iba v pároch, nezničené), doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.),

Interval odvozu zbernej nádoby na šatstvo a textílie sa uskutočňuje podľa potreby, najmenej 2 x ročne.

Kaly z ČOV

Likvidáciu zabezpečuje vlastník ČOV – obec Bzovík podľa potreby, najmenej 2 x do roka na kompostovisko Bzovík (BROD), objednaním si dopravného prostriedku na vývoz kalov.

Kal zo septikov a žúmp

Majitelia, nájomcovia, správcovia žúmp a septikov sú povinní na vlastné náklady zabezpečiť zneškodňovanie kalov a to objednávkou na prepravu podľa potreby organizáciou VEOLIA, a.s. závod Zvolen, alebo Marius Pedersen, a.s. Veľký Krtíš. Termín vývozu si každý občan dohodne sám.

Článok 13

Nahlasovanie nezákonne umiestneného odpadu

Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v územnom obvode obce, ktoré je v rozpore so zákonom o odpadoch a týmto nariadením môže akákoľvek FO alebo PO oznámiť obci ústne priamo na obecnom úrade v čase prevádzkových hodín alebo písomne na adresu obecného úradu v Bzovíku.

 Podrobnosti určovania miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO sú upravené vo VZN o miestnych poplatkoch za KO a drobné stavebné odpady č.  6  /2015.

Obec prejednáva priestupky v OH a ukladá pokuty za priestupky.

Priestupku sa dopustí ten, kto:

- zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto zákonom,

- uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou,

- nesplní oznamovaciu povinnosť,

- neposkytne obcou požadované údaje,

- nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore so zákonom,

 Obec poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území obce, a o harmonograme vývozu odpadov.

 POPLATOK ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA

Poplatková povinnosť

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia.

Pôsobnosť orgánov ochrany ovzdušia

O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia rozhoduje obec.

Výpočet poplatku

Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou na základe údajov oznámených podľa zákona č. 401/1998 Z.z. § 6 ods. 4 a 5 úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčinu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v jednej obci. Oznamovacia povinnosť prevádzkovateľa malého zdroja je do 15.2. príslušného kalendárneho roka.

Zrušovacie ustanovenia

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bzovík č 8/2015.

Záverečné ustanovenia

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 14. decembra 2016 uznesením číslo 136/2016 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2017

Boris SEDMÁK

starosta obce

 

Dátum vyvesenia: 15.12.2016

Dátum zvesenia: 29.12.2016


side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom