O obci....
Samospráva....
Obecný úrad....
Zverejňovanie....
Spoločný obecný úrad....
Verejné obstarávanie....
Dátové centrum obcí a miest
Voľby....
Školy a vzdelávanie
Rímsko-katolícka cirkev
Zdravotníctvo
Služby
Šport....
Spoločenská rubrika....
Náučné chodníky....
Cyklotrasy....
Orgány štátnej správy
Urbárske spoločenstvo Bzovík
Užitočné telefónne čísla
Užitočné linky
Cestovný poriadok
Fotogaléria
Spravodajstvo
Náhodná fotografia
side_bottom

side_bottom

Štatistika


TOPlist
side_bottom

Počet zobrazení článku:          tlačiť článok

VZN číslo 7/2016


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 7/2016

o financovaní originálnych kompetencií obce na

úseku školstva na území obce Bzovík a CVČ

pôsobiacich mimo obce Bzovík v roku 2017

Obecné zastupiteľstvo obce Bzovík na základe ust. § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s ust. § 6 ods. 1 a s ust, § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov vydáva pre územie obce Bzovík toto všeobecné záväzné nariadenie, ktorým sa určuje výška dotácie na mzdy a prevádzku školských zariadení zriadených na území Obce Bzovík.

§ 1

Všeobecné ustanovenia

(1)   Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje

-        Podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení na území Obce Bzovík v roku 2017, ktorých zriaďovateľom je obec a ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva zaradené do siete škôl školských zariadení Slovenskej republiky

-        Lehotu na predloženie údajov

-        Výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku

-        Podrobnosti o výške príspevku a spôsobe poukázania dotácie na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce,

-        Deň v mesiaci do ktorého poskytne finančné prostriedky

(2)   Obec je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou Bzovík, v rámci ktorej sú riadené Materská škola a školské zariadenia – Školský klub detí pri ZŠ s MŠ a Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ.

(3)   Dotácia na mzdy – je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky školy a školských zariadení a zahŕňa výdavky na tarifný plat, príplatok za riadenie, za zastupovanie, osobný príplatok, príplatok za výkon špecializovanej činnosti, kreditný príplatok, výkonnostný príplatok a odmeny vyplácané pedagogickému a nepedagogickému zamestnancovi školy a školského zariadenia za podmienok a v rozsahu ustanovených osobitným predpisom, výdavky na poistné a príspevok do poisťovní hradené zamestnávateľom za pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia, výdavky na odstupné a odchodné vyplácané podľa osobitných predpisov, výdavky na nemocenské dávky a úrazové dávky hradené zamestnávateľom podľa osobitných predpisov.

(4)   Dotácia na prevádzku – je finančná dotácia, ktorá je určená na bežné výdavky školy a školských  zariadení a zahŕňa výdavky na tovary a služby definované MFSR v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v kategórii 630 – tovary a služby. Prijímateľ dotácie je oprávnený použiť finančné prostriedky len na úhradu osobných prevádzkových nákladov materskej školy, školského klubu detí, školskej jedálne so sídlom na území obce. Pri použití dotácie musí zabezpečovať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia, pri dodržiavaní všetkých právnych predpisov.

§ 2

Podrobnosti financovania

Obec Bzovík rozpísala finančné prostriedky poukázané podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre materskú školu ktorej zriaďovateľom je obec Bzovík a určuje podrobnosti financovania materskej školy a školských zariadení nasledovne:

1)     Financovanie Materskej školy

a)     Do materskej školy môže byť dieťa prijaté len v súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

b)     Obec financuje náklady na deti materskej školy podľa poštu detí prijatých do Materskej školy podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, uvedeného vo výkaze Škôl (MŠVVaŠ SR) 40-01.

c)     Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku materskej školy pre rok 2017 je 1.609,70 € na 1 dieťa – v celkovom objeme 48 291,- €.

d)     Obec poskytne finančné prostriedky na financovanie MŠ zriadenej obcou vo výške jednej dvanástiny z finančných prostriedkov určených na príslušný kalendárny rok najneskôr 28. deň v mesiaci.

2)     Financovanie Školského klubu detí pri ZŠ s MŠ

a)     Do školského klubu detí môže byť dieťa prijaté len v súlade s § 5 zákona č. 596/2013 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

b)     Obec financuje náklady na žiakov školského klubu detí pri ZŠ s MŠ podľa počtu prihlásených žiakov do školského klubu ZŠ s MŠ podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, uvedeného vo výkaze Škôl (MŠVVaŠ SR) 40-01

c)     Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku školského klubu detí pre rok 2017 je 117,98 € na 1 žiaka – v celkovom objeme 27 018,- €.

d)     Obec poskytne finančné prostriedky na financovanie školského klubu detí pri ZŠ s MŠ zriadeného obcou vo výške jednej dvanástiny z finančných prostriedkov určených na príslušný kalendárny rok najneskôr 28. deň v mesiaci.

3)     Financovanie Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ

a)     Do školskej jedálne pri ZŠ s MŠ môže byť dieťa prijaté len v súlade s § 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

b)     Obec financuje náklady na stravníkov školskej jedálne pri ZŠ s MŠ podľa počtu všetkých žiakov ZŠ s MŠ (potencionálni stravníci) podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, uvedeného vo výkaze Škôl (MŠVVaŠ SR) 40-01.

c)     Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ pre rok 2017 je 213,83 € na žiaka – v celkovom objeme 55 382,-€.

d)     Obec poskytne finančné prostriedky na financovanie ŠJ pri ZŠ s MŠ vo výške jednej dvanástiny z finančných prostriedkov určených na príslušný kalendárny rok najneskôr 28. deň v mesiaci.

4)     Financovanie Centra voľného času

a)      Obec poskytne finančné prostriedky na financovanie detí vo veku od 4 do 15 rokov s trvalým pobytom v obci Bzovík, ktorí navštevujú centrá voľného času mimo obce Bzovík vo výške finančných prostriedkov obdržaných obcou z výnosu dane z príjmov FO (DPFO) vo výške 79,13€. Finančné prostriedky budú poskytnuté len tým centrám voľného času, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR ) zaradené do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR.

b)     Podrobnosti o poskytnutí finančných prostriedkov budú uvedené v zmluve medzi obcou a žiadateľom (CVČ).

Obec Bzovík má právo kontrolovať účasť detí s trvalým pobytom v obci Bzovík, prihlásených do CVČ na aktivitách centra.

5)     Financovanie nákladov na správu školských objektov

(1)   Finančné prostriedky napr. náklady na štandardnú rutinnú údržbu, opravy a rekonštrukcie školských objektov a ich technických zariadení prevedených do subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce podľa počtu detí MŠ a žiakov ZŠ podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, uvedeného vo výkaze škôl (MŠVVaŠ SR) 40-01.

(2)   Výška finančných prostriedkov určených na financovanie nákladov na správu školských objektov pri ZŠ s MŠ pre rok 2017 je v rozpočte obce na rok 2017 schválená v celkovom objeme 28 309,- €.

§ 3

Zúčtovanie dotácie a kontrola použitia dotácie

(1)   Obec Bzovík vykonáva kontrolu údajov poskytnutých Základnou školou s materskou školou a  jej školskými zariadeniami vo  svojej  zriaďovateľskej  pôsobnosti,  podľa ktorých   postupuje obec pri  financovaní  materských  škôl  a  školských  zariadení.

(2)   Prijímateľ dotácie je povinný na vyžiadanie predložiť ku kontrole všetky doklady preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné a účinné vynaloženie pridelených finančných prostriedkov.

(3)   V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31. 12. príslušného kalendárneho roku, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12. príslušného kalendárneho roku.

(4)   Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa tohto VZN vykonáva Obec Bzovík prostredníctvom kontrolóra obce

§ 4

Spoločné ustanovenia

(1)   Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Bzovík na svojom zasadnutí dňa 14.12.2016, uznesením číslo 138/2016.

(2)   Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území Obce Bzovík, ktoré bolo schválené 15.12.2016, uznesením č. 76/2016

(3)   V prípade zmeny koeficientu počas roka, alebo nenaplnenia podielových daní obce zmení obec formou dodatku k tomuto VZN výšku dotácie na originálne kompetencie. Ostatné požiadavky navýšenia finančných prostriedkov zo strany ZŠ s MŠ budú považované za bezpredmetné.

(4)   Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku.

(5)   Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.januára 2017.

V Bzovíku 15.12.2016

Boris SEDMÁK

starosta obce

 

Dátum vyvesenia: 15.12.2016

Dátum zvesenia: 29.12.2016


side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom