O obci....
Samospráva....
Obecný úrad....
Zverejňovanie....
Spoločný obecný úrad....
Verejné obstarávanie....
Dátové centrum obcí a miest
Voľby....
Školy a vzdelávanie
Rímsko-katolícka cirkev
Zdravotníctvo
Služby
Šport....
Spoločenská rubrika....
Náučné chodníky....
Cyklotrasy....
Orgány štátnej správy
Urbárske spoločenstvo Bzovík
Užitočné telefónne čísla
Užitočné linky
Cestovný poriadok
Fotogaléria
Spravodajstvo
Náhodná fotografia
side_bottom

side_bottom

Štatistika


TOPlist
side_bottom

Počet zobrazení článku:          tlačiť článok

VZN číslo 7-1/2012


Dodatok č. 1 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2013

Týmto dodatkom sa dopĺňa VZN obce Bzovík č. 7/2012, ktorým sa určuje výška príspevku za zabezpečenie záujmového vzdelávania pre deti vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom v obci Bzovík, ktoré navštevujú Centrá voľného času mimo územia obce Bzovík, vo výške 60,00€ ročne na jedno dieťa na 1 krúžok.

Príspevok obec poskytne pre CVČ počas školského roka v štvrťročných intervaloch.

Rodič dieťaťa písomne doloží obci potvrdenie z CVČ, že dieťa centrum navštevuje. /Rozhodnutie riaditeľa CVČ o prijatí dieťaťa do záujmového klubu na šk. rok 2012/13/

V Bzovíku, 20.januára 2013

 

Schválené : 07.februára 2013

Uznesenie číslo 75/2013

 

Emília Kohútová, starostka obce

 


side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom

side_bottom