Ukončené verejné obstarávania

INFORMÁCIA O ZADÁVANÍ ZÁKAZKY

v súlade s § 9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) na dodanie tovarov podľa § 3 ods.2 zákona. Obec ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1 písm.b) zákona predmetnú zákazku zadáva v zmysle prijatej internej smernice o verejnom obstarávaní – prieskum trhu.

 

1.     IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

 

Názov:                                  Obec BZOVÍK

Sídlo:                                    Bzovík 299, 962 41 Bzovík

Zastúpený:                           Emília KOHÚTOVÁ, starostka obce

IČO:                                      00319767

Banka:                                  Všeobecná úverová banka, a.s., Zvolen

Číslo účtu:                            3925412/0200

IBAN:                                    SK77 0200 0000 0000 0392 5412

Kontaktná osoba:                 Emília KOHÚTOVÁ, starostka obce

Telefón:                                +421 45 55 19 399

Elektronická pošta:               obecbzovik@stonline.sk

2. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY: Oprava miestneho rozhlasu, výmena starých nevyhovujúcich drôtových rozvodov za bezdrôtové reproduktory.

3. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:   Predmetom zákazky je oprava miestneho rozhlasu. Jedná sa výmenu drôtových rozvodov, stĺpikov za bezdrôtový systém, za účelom ozvučenia ulíc a verejných priestranstiev, zníženie nákladov na údržbu reproduktorov a komplexné ozvučenie obce bezdrôtovým systémom.

4. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY: 12 000,00 € bez DPH.

5. DÁTUM ZVEREJNENIA V PROFILE: 14.08.2014

6. DÁTUM ZADANIA ZÁKAZKY: 01.10.2014

Bližšie informácie potrebné k vypracovaniu ponuky a výzvu na predkladanie ponúk spolu s prílohami  je možné získať u vyššie uvedenej kontaktnej osoby verejného obstarávateľa, t.j. starostky obce.

 

V Bzovíku, dňa 14.08.2014

                                                                                       Emília KOHÚTOVÁ

                                                                                           starostka obce

 

 


Súvisiace odkazy: Obec, Zámer prenájmu Hradu, ,
Článok je tlačený zo stránky www.obecbzovik.sk. Webový obsah je generovaný systémom CITYPORTAL spoločnosti r65 studio. www.r65studio.sk